AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28.10.2015 tarih ve 158508 sayılı Bakan onayına istinaden başlatılıp 19.03.2016 Cumartesi günü saat 14:00’ da Ankara’da yapılmıştır.
 
Yazılı sınav sonuçları Bakanlığımız (www.aile.gov.tr) ve Milli Eğitim Bakanlığının (www.meb.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.
 

  • Sözlü sınav 16/01/2017 tarihinde başlayıp 04/02/2017 tarihinde sona erecektir.
  • Personel hizalarında belirtilen tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.
  • Sözlü sınav Bakanlık merkez binasında Ankara’da yapılacaktır.
  • Sözlü sınava katılacak personel sınav günü, öncesi ve sonrası idari izinli sayılacaktır.

 
Sözlü sınavına dahil unvanlar
 
Kuruluş Müdürü
 
Şube Müdürü
 
Sözlü Sınav Değerlendirmesi 
 
1) Personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,(50)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,(10)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10)
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
 
2) Personel, kurul tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.
 
3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkanı ve üyelerinin 100 puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması şarttır.